Grote meerderheid Utrechtse politiek tegen verbreding van de Ring

Geen woorden maar daden

Woensdag 21 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De Kerngroep heeft in kaart gebracht wat de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma zeggen over de verbreding. Op het moment van schrijven zijn alleen de programma’s van D66, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA en Christenunie beschikbaar.

Wat zeggen ze?
Wat opvalt, is dat meerdere partijen niet alleen nogmaals hun weerzin tegen de verbredingsplannen van het Rijk uiten maar gelijk ook een verband leggen met de aanpak van de Noordelijke Randweg (NRU) langs Overvecht.

D66: ‘Wij blijven tegen de verbreding van de A27 buiten de bestaande tunnelbak. Verbreding is niet nodig vanuit het perspectief van bereikbaarheid, brengt onherstelbare schade toe aan kwetsbaar natuurgebied en kost onnodig veel geld dat we beter kunnen investeren in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Wij zien veel liever dat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) snel wordt aangelegd, met ongelijkvloerse kruisingen.’

GroenLinks: ‘De gemeente heeft extra geld vrijgemaakt voor het verbeteren van de leefbaarheid bij de aanpak van de noordelijke randweg (NRU). GroenLinks zet zich samen met de bewoners in om daar ook van de Provincie en het Rijk een bijdrage voor te krijgen, zodat de NRU in één keer goed kan worden aangepakt.
GroenLinks blijft zich verzetten tegen verbreding van de A27 door Amelisweerd.’

VVD toont zich echt voorstander van verbreding: ‘De verbreding van de A27 is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Utrecht te garanderen. Dit zal deels ten koste gaan van de rand van natuurgebied Amelisweerd. Spijtig, maar door een goede inpassing van deze wegverbreding kan het de aansluiting tussen de stad en haar omgeving verbeteren.’

PvdA: ‘We steunen alle politieke en juridische acties om de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd alsnog te dwarsbomen. Wij willen een Noordelijke Randweg met drie verdiepte kruisingen. Hiermee wordt zowel de doorstroming van het verkeer als de leefbaarheid in Overvecht bevorderd.’

Het CDA doet geen specifieke uitspraken over de Ring en houdt het bij algemeenheden: ‘Ook wil het CDA investeren in het oplossen van hardnekkige knelpunten in ons wegennet om daarmee de doorstroom te bevorderen te stimuleren en uitstoot terug te dringen.’

Christenunie: ‘Bij de discussie over de Noordelijke Randweg Utrecht blijven we erop inzetten dat alle kruisingen ongelijkvloers worden. Ook blijven we strijden tegen verbreding van de A27.’ (…..) ‘Daarnaast zijn er in de gemeente Utrecht mooie landschappen, zoals Amelisweerd en de Gagelpolder die behouden en beschermd moeten worden. Hiervoor zijn goede afspraken en regels nodig, omdat de natuur kwetsbaar is en niet voor zichzelf kan spreken.’

Andere partijen
En de andere partijen? Aannemelijk is dat de SP en de Partij voor de Dieren zich duidelijk blijven uitspreken tegen verbreding en de aantasting van Amelisweerd.
En de PVV? De PVV heeft onlangs nog in de Tweede Kamer bij monde van woordvoerder van Aalst gepleit voor een opwaardering van de NRU tot een verbrede Rijksweg met een maximum snelheid van 100 km/uur.

Geen woorden maar daden
Een duidelijke meerderheid spreekt zich dus uit tegen de huidige plannen van de regering. Ook de lokale afdelingen van D66 en de Christenunie, partijen die in het landelijk regeerakkoord de plannen wel hebben geslikt. Aan hen de verantwoordelijkheid om ook op landelijk niveau het Utrechtse geluid te laten doorklinken. Niet alleen steun voor een snelle en juiste aanpak van de Noordelijke Randweg maar ook pleiten voor uitstel van de verbreding van de Ring. Volg daarbij het advies van onder meer het Centraal Planbureau.
Kortom: belangrijk is niet alleen een helder standpunt, maar ook de inzet om het tij te keren.

Grote tegenstellingen tussen standpunten in lokale en landelijke politiek.
 
Achterhaalde cliché-argumenten voeren bij sommige partijen nog steeds de boventoon.
 
Het wordt tijd dat lokale partijen hun geluid in Den Haag door laten klinken.
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!