Oproep aan nieuw Utrechts gemeentebestuur:

laat alternatief 2x6 binnen de bak nogmaals onderzoeken

Oproep aan nieuw Utrechts gemeentebestuur:
laat alternatief 2x6 binnen de bak nogmaals onderzoeken

Het uitstel voor het omstreden plan van de Rijksoverheid voor de verbreding van de Ring Utrecht door de Raad van State biedt een nieuwe kans. In nagenoeg alle programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van  2018 kiezen de partijen voor een oplossing binnen de bak bij Amelisweerd. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) pleit opnieuw voor een inhoudelijk onderzoek naar de effecten van een alternatief plan van 2x6 rijstroken binnen de bak  bij een snelheid van 80 km/u.

2x6 en een snelheid van 80 km op de Ring: haalbaar en vooral ook beter voor de gezondheid
De KRU staat hier niet alleen in. Ook het Centraal Planbureau (CPB) zegt hier over: Andere varianten, vooral 2x6 rijstroken binnen de bestaande verkeersbak bij Amelisweerd, zijn in een eerder stadium afgevallen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Maar op basis van de nu beschikbare veiligheidsrapporten kunnen sommige van dergelijke varianten naar de mening van het CPB niet op voorhand worden uitgesloten. Dit zou als voordeel hebben dat de bak bij Amelisweerd niet hoeft te worden verbreed.
Bovendien blijkt uit het rapport van de Commissie Schoof uit 2013 dat het alternatief van 80 km/u alleen op procedurele gronden is afgewezen. Er is nooit inhoudelijk onderzoek gedaan naar de effecten van 80 km/u op de Ring in combinatie met 2x6 rijstroken.

Een haalbaar alternatief moet daarbij wel voldoen aan:

  • het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • het verbeteren van de doorstroming op een verkeersveilige manier;
  • het niet verslechteren en waar mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid.

80 km/u op de Ring als uitgangspunt
Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat de luchtvervuiling door het snelwegverkeer bij deze snelheid afneemt. Dit geldt ook voor het verkeerslawaai. Deze punten zijn van wezenlijk belang voor de gezondheid van duizenden bewoners in de aanliggende wijken Lunetten, Rijnsweerd, Hoograven en Voordorp.

Wij vragen het Utrechts gemeentebestuur: kies voor de gezondheid van uw eigen bewoners! 
Daarnaast heeft een snelheid van 80 km/u op de Ring Utrecht het grote voordeel dat de bak niet hoeft te worden verbreed: het nog resterende bos van Amelisweerd blijft behouden). En deze snelheid staat de doorstroming en de verkeersveiligheid niet in de weg.

Tot slot zorgt 80 km mogelijk ook voor het opheffen van de mogelijke stagnatie bij de oprit van de A28 in de Uithof omdat het geringere snelheidsverschil het makkelijker maakt om in te voegen.

Ring als stadssnelweg
De Rijksoverheid wilde, bij monde van de minister, de ontwerpsnelheid destijds op 100/120 km/u omdat dit overal het uitgangspunt is voor snelwegen.
Maar vanwege o.a. de luchtkwaliteit geldt op de parallelbanen van de A12 nu al een snelheid van 80 km/u en voor de NRU (Noordelike Randweg Utrecht) wordt dit ook 80 km/u.

Bovendien kan het knooppunt Lunetten, samen met het knooppunt Rijnsweerd en het tussenliggende stuk A27 feitelijk gezien worden als één ‘uitgestrekt’ knooppunt en ook daar is 80 km/u een goed uitgangspunt, zowel voor de doorstroming, de luchtkwaliteit als de geluidhinder. Waarom dus niet de hele ring om Utrecht 80 km?

Bijdrage aan Klimaatakkoord
Tot slot is er in het kader van het klimaatakkoord sinds kort ook een mobiliteitstafel waarbinnen oplossingen worden gezocht voor het verminderen van de CO2 uitstoot door het verkeer. Een oplossing van 2x6 rijstroken binnen de huidige bak met een snelheid van 80 km/u levert hier zeker een bijdrage aan.

Hiermee ligt dan ook de weg open voor het nieuwe College van de gemeente Utrecht om zelf al zo’n onderzoek uit te laten voeren en daarmee het Rijk een elegante mogelijkheid te bieden om van dit dure en achterhaalde project afscheid te nemen.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!